پاورپوینت قطع عضو(آمپوتاسیون)

پاورپوینت قطع عضو(آمپوتاسیون)

پاورپوینت قطع عضو(آمپوتاسیون)

پاورپوینت قطع عضو(آمپوتاسیون)

 

33اسلاید

فهرست:

 

امپوتاسیون (قطع عضو)

سطوح آمپوتاسیون

عوارض آمپوتاسیون

تدابیر طبی

فرآیند پرستاری

تشخیص

برنامه ریزی و اهداف

هشدار پرستاری(کیفیت و ایمنی)

کمک به بیماران برای رفع اندوه شدید

احساس استقلال بیشتر بیمار در مراقبت از خود

پایش و درمان عوارض احتمالی

هشدار پرستاری (کیفیت و ایمنی)

ارتقای مراقبت در منزل و جامعه محور

 

 

 

امپوتاسیون (قطع عضو)

—امپوتاسیون به جدا کردن قسمتی از بدن(معملاً یکی از اندام ها) گفته می شود آمپوتاسیون اندام تحتانی معمولاً به علت بیماری های پبش رونده ی عروق محیطی نظیر دیابت رخ می دهد