پاورپوینت آسیب نخاعی – پاراپلژی و مراقبت های پرستاری

پاورپوینت آسیب نخاعی – پاراپلژی و مراقبت های پرستاری

پاورپوینت آسیب نخاعی – پاراپلژی و مراقبت های پرستاری

پاورپوینت آسیب نخاعی – پاراپلژی و مراقبت های پرستاری

 

33اسلاید

آناتومی طناب نخاعی

طناب نخاعی استوانه ای از بافت عصبی که ضخامت آن تقريباً به اندازه انگشت کوچك است و ٣٨ تا ٤٥

سانتی متر طول دارد. اين طناب از سوراخ جمجمه شروع می شود به طوری که از بالا با بصل النخاع در

در ارتباط است و درون کانال ستون مهره ای تا سطح قاعده بدنه اولين مهره کمری L1  پایین کشیده شده است

و در آنجا به دسته ای از رشته های عصبی به نام اعصاب دم اسبی ختم می شود. اين اعصاب از مناطق

کمری و خاجی ستون فقرات بيرون می آيند. طناب نخاعی از ٣١ قسمت تشكيل شده است که از هر کدام

يك جفت عصب خارج می شود .ضخامت اين طناب در نقاط مختلف متفاوت است و در نواحی گردنی و

کمری قدری ضخيم تر است. زيرا در اين ناحيه عصب بزرگی برای نواحی دست و پا از نخاع خارج می

شود. اين دو ناحيه را برجستگی های گردنی و کمری نخاع می گويند.

 

آسیب  های طناب نخاعی (SCIیکی از مشکلات اصلی مرتبط با سلامت به شمار می آید.

در برگیرنده آسیب هایی است که در اثر تروما به طناب نخاعی، ستون مهره ها، بافت نرم نگهدارنده و دیسک های بین مهره ای وارد می شود.

٪۸۰ بیماران دچار SCI  مرد هستند. میانگین سنی آسیب دیدگی از ۲۹ سال در دهه ۱۹۷۰ به ۴۲ سال در سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است ( NSCISC ۲۰۱۶).

امید به زندگی در افراد دچار SCI افزایش یافته است؛ علت آن را می توان بهبود مراقبتهای مربوط به سلامتی دانست. اگرچه این مراقبتها در افراد دچار SCI هنوز اندکی کمتر از افراد بدون SCI است.  علل اصلی وقوع مرگ شامل پنومونی،آمبولی ریوی (PE) میباشند.