پاورپوینت تریپانوزوما

پاورپوینت تریپانوزوما

پاورپوینت تریپانوزوما

 

پاورپوینت تریپانوزوما

 

 

45اسلایدهمراه باتصویر

گونه های مختلف جنس تریپانوزوما

—مرحله تشخیصی؛ تریپوماستیگوت، پلی مورفیک (چندشکلی)